Inwentaryzacja zieleni to inwentaryzacja dendrologiczna, która polega na przeprowadzeniu ilościowego spisu drzew i krzewów występujących na określonym obszarze. Oprócz rozpoznania i udokumentowania poszczególnych gatunków dokonywana jest także ocena parametrów dendrologicznych, takich jak obwód pnia, średnica korony, czy też wysokość drzewa. Inwentaryzacja zieleni bardzo często jest wymagana przy ubieganiu się o pozwolenie na wycinkę.

Co obejmuje inwentaryzacja zieleni?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że inwentaryzacje zieleni polegają na dokładnych oględzinach drzew i wykonaniu pomiarów. Dokument z przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej składa się z trzech części, czyli tabeli, opisu i części graficznej. Wykaz w formie tabeli zawiera spis wszystkich drzew i krzewów występujących na inwentaryzowanym terenie wraz z oceną ich parametrów dendrologicznych. W części opisowej znajdują się informacje o warunkach terenowych obszaru objętych inwentaryzacją oraz wskazanie drzew, które kolidują z planowanymi inwestycjami. W tej części opracowywane są także rekomendacje dotyczące sposobów ochrony drzew i koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych, które pozwolą zachować drzewa w dobrej kondycji, a także zalecenia dotyczące konieczności ich usunięcia. Do analizy dołączana jest dokumentacja fotograficzna. Ostatnią częścią inwentaryzacji zieleni jest załącznik graficzny, czyli mapa z naniesionymi drzewami i krzewami oraz elementami infrastruktury. Na mapce muszą być oznaczone drzewa przeznaczone do wycięcia.

Kiedy przeprowadzana jest inwentaryzacja zieleni?

Cele inwentaryzacji zieleni definiowane są w części opisowej, ale najczęściej analiza przeprowadzana jest w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowywaniem inwentaryzacji dendrologicznych zajmuje się Pracownia Projektowa Magdaleny Loose z Gdańska, a dokumentacja wykorzystywana jest w celu uzyskania zgody na wycinkę drzew, zawnioskowania o pozwolenie na budowę, oszacowania kosztów planowanej inwestycji i opracowywania analizy opłacalności. Inwentaryzacja zieleni jest konieczna także w celu określenia zakresu potrzebnych prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni oraz przy pracach rewitalizacyjnych w parkach zabytkowych.